6TH ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2016

11.11. 2016 aula A310 fakulty architektury VUT


6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus se uskutečnila 11. listopadu 2016 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Mezinárodní konference byla setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Konferenci doprovázela v době 11.–18. listopadu 2016 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru galerie MINI. Doktorandi ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus, prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 6. ročník konference navázal na předchozí ročníky pořádané v letech 2011 a 2014 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013 na FA VUT v Brně. Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse a vyjádřili vděčnost recenzentům za jejich pečlivou práci. Především oceňujeme jejich úsilí směřující ke zkvalitnění výzkumné činnosti doktorandů. Rádi bychom také poděkovali Mgr. Daně Kutálové a Mgr. Radce Uhlířové za provedení jazykových korektur příspěvků obsažených v tomto sborníku. Uspořádání konference, výstavy a vydání sborníku bylo podpořeno z prostředků Institucionálního rozvojového projektu RP9062300102 – 6. mezinárodní konference doktorského studia a sympozium specifického výzkumu FA VUT v Brně 2016.

The conference was organized for doctoral students from the Czech Republic and Slovakia in order to exchange experience and knowledge between research institutes and young researchers during the meeting. The conference was held on 11 November 2016 in the auditorium A310 at the premises of the Faculty of Architecture of the Brno University of Technology (FA BUT). The students presented during one day present the results of their research focused on the topic of the doctoral thesis in two thematic areas of architecture and urban design. This year’s 6th annual conference followed up on previous conferences held in Prague in 2011 and 2014, in Bratislava in 2012 and 2015 and in Brno in 2013.

Sborník obsahující 15 úplných textů recenzovaných konferenčních příspěvků je zveřejněn v Digitální knihovně VUT v Brně prostřednictvím Open Access a je indexován v databázích Google Scholar a OpenDOAR.Výzva a přihláška / Call and application [DOCX] | [PDF]
Program konference [PDF] | [PNG]