Organizační struktura

Ústav památkové péče

Činnost

Na území našeho státu se nalézá mimořádné bohatství architektonických památek – hradů, zámků, církevních i technických a dalších staveb. Tento sediment naší kultury nás pevně ukotvuje v historii Evropy. Lze z něj vyčíst, jak se naši předkové vyrovnávali s problémy své doby, jaké měli ideály a priority, jakou měrou přispěli do pokladnice lidského vědění. To se o soudobé architektuře v dnešní globalizované, módním trendům podléhající společnosti dá říci jen obtížně.
Cílem Ústavu památkové péče je podílet se na výchově komplexně vzdělaných architektů stojících na rozhraní umění a techniky. Architektů schopných vnímat historii jako zdroj poučení i tvůrčí inspirace, protože ignorování historie je výrazem nezralosti. Architektů schopných vnímat jednotu tvaru, prostoru a hmoty, protože nerespektování fyzikálních zákonů je naivita. Architektů schopných respektu k dílu svých předchůdců, protože přehlížení tvůrčího genia je neomalenost. Současně ale také architektů schopných tvůrčího výkonu za použití výrazových i technických prostředků odpovídajících 21. století.
Nabídka předmětů výuky je strukturována tak, aby se studenti bakalářského stupně rámcově seznámili s mnohovrstevnatou a široce založenou ochranou památek. Studenti magisterského stupně pak mají možnost hlubšího poznání této problematiky v rámci dvouletého výukového modulu, který je na péči o památky úzce zaměřen.