Organizační struktura

Ústav zobrazování

Činnost

Koncepce výuky na Ústavu zobrazování by měla vycházet z celkového pojetí studijního plánu dvoustupňového studia /BSP, MSP/ na FA. Ústav zobrazování je jedním z ústavů této fakulty, který se podílí na výchově architekta. Lze jej proto vnímat jen v kontextu ostatních ústavů fakulty. Hlavním cílem výuky na ústavu by měla být podpora individuality studentů v souladu s myšlenkami současné pedagogické praxe. Ve studijním procesu se jeví jako velmi důležitá výtvarná výchova a její metodika, která vede k vytváření představ, nezbytně nutných pro architektonickou tvorbu. Výtvarné disciplíny podporují, kreativitu, invenci a schopnosti vnímat prostorovou, hmotovou a tvarovou podstatu architektonické tvorby. Napomáhají rozvoji všeho individuálního v rámci výchovy a rozvíjí harmonické cítění a talent budoucích architektů. Na základě těchto úvah a zkušenosti, že vnímanou prostorovou skutečnost lze nejlépe vyjádřit kresbou, malbou a modelovými technikami i digitálním navrhováním, by měl být sestaven program jednotlivých ročníků studia na Ústavu zobrazování. Studenti tak dostávají časový prostor k poznání vlastního subjektu pomocí výtvarných disciplín. Dosažené výsledky pomohou studentům posoudit vlastní schopnosti, které jsou využitelné pro studium v architektonických ateliérech. Výuka jednotlivých výtvarných předmětů je dokladována anotacemi a musí být garantována interními učiteli Ústavu zobrazování.