Organizační struktura

Ústav stavitelství

Činnost

Ústav stavitelství se v procesu výuky, která je jeho stěžejní náplní, podílí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu se zaměřením na navrhování konstrukcí pozemních staveb – oblast stavitelství a teorie navrhování nosných konstrukcí, podpořené technickými disciplínami z oblasti stavební fyziky, technických systémů budov, zohledňující energeticky úsporné stavění, provádění a ekonomiku staveb.
Od roku 2012 byl postupně na fakultě architektury realizován nově akreditovaný bakalářský studijní program a paralelně reakreditovaný magisterský studijní program. Nástupem nově vzniklých programů bylo nastavit studijní předměty tak, aby byly optimalizovány v duchu zajištění standardních relevantních vědomostí při současném snížení hodinové dotace. V současnosti na základě fyzického prověření nastaveného programu probíhají na ústavu stavitelství změny, reflektující nutné korekce v redukovaném studijním programu.
Existenční opodstatnění ústavu stavitelství na fakultě architektury vychází z nutnosti zvládnutí problematiky inženýrského zaměření, která je v procesu vzdělávání architektů nezbytnou součástí s důrazem na praktický dopad v podobě konkrétní realizace. Tento přístup může přispět k vytěsnění neosobní technické odtažitosti. V tomto duchu a s tímto cílem se ústav stavitelství snaží naplňovat svoje poslání, ve smyslu naplnění jednoty podstaty tvůrčí činnosti a technicistní části stavby.