e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Artéka jako badatelský fenomén
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 11.09.17

V rámci Dne architektury se v pátek 29. září 2017 v 18:00 hodin v olomoucké Galerii XY, Dolní náměstí 42 uskuteční vernisáž ročníkových prací studentů Ateliéru Ústavu experimentální tvorby. Následující pátek 6. října 2017 v 17:00 hodin proběhne v Galerii XY veřejná debata a kolokvium.

Tým Fakulty architektury VUT otevřel možnosti typologie budovy dynamického sdíleného vědeckého pracoviště v ČR zatím neprobádaného po architektonické a provozní stránce a má za úkol prověřit možnosti původně plánovaného umístění, i několika nových lokalit.

„Projekt Arteca vzniká na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci a jeho cílem je propojit badatelské týmy katedry s vybranými laboratořemi centra RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů), vše za spolupráce našich dlouholetých zahraničních partnerů z římského institutu restaurování ISCR a římské univerzity Sapienza.
Projekt se snaží o kontinuální propojení všech oborů, které mají potenciál přispět k výzkumu uměleckých děl, péči o ně a šířeji k péči o všechny hmotné projevy kulturního a uměleckého dědictví. Není žádnou novinkou, že umělecká díla jsou dnes detailně studována pomocí široké škály neinvazivních metod, které používají nejnovější techniky. Avšak inovativnost zmiňovaného pojetí spočívá především v propojení všech partnerů na stejné úrovni. Historici umění, restaurátoři, konzervátoři a zástupci přírodovědných oborů jsou součástí jediného týmu se společným cílem, kterým je komplexní zlepšení multidisciplinárního poznání a následné péče. Technika, nové metody, nové postupy, ty se dnes v oblasti přírodovědného bádání vyvíjejí závratnou rychlostí a pokud mají být co nejdříve využívány i pro oblast uměleckohistorického bádání, restaurování a konzervování, je nutné vyvíjet kontinuální dialog, růst společně a vytvářet nové podmínky pro bádání. Nejde tedy o vertikální pojetí - s často omezenou jednosměrnou komunikací, kdy nové přírodovědné metody jsou často využívány pouze jako „dodavatelé informací“ - ale horizontální obousměrnou komunikaci mezi všemi členy, která poskytuje přístup k novým informacím a otevírá nové cesty k hlubšímu poznání uměleckých děl, jejich kontextů a následné ochraně.“
,  Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D., Katedra dějin umění FF UP v  Olomouci
 „Po konzultacích s odborníky Katedry dějin umění Filosofické fakulty UPOL, Prof. PhDr. Rostislavem Šváchou.,CSc.  a Dott.,Ph.D. et Ph.D. Janou Michalčákovou, jsme se rozhodli pro výběr dvou lokalit v centru historického jádra Olomouce a jedné parcely v lokalitě Envelopa. Studenti Ústavu experimentální tvorby stáli před výzvou ověřit atypickou typologii nového objektu včetně zapracování do reálného kontextu města. Projekt byl do značné míry experimentem. Studenti analyzovali typologii komunikace jednotlivých pracovišť, bezpečnostní pravidla a možnost změn stávajících regulativ. Maximální rozměr zkoumaného díla v provozu artéky byl stanoven na 5x10m u dvojrozměrného díla s nutným odstupem nejméně  5m, pro zkoumání trojrozměrných objektů se takto vymezený prostor jeví jako dostatečný. Protože přepravu větších trojrozměrných děl, vzhledem k objemové hmotnosti kamene či kovu, vylučují možnosti silničních dopravních prostředků. Z původního plánu byl odvozen nezbytný rozsah výzkumných pracovišť a laboratoří, který byl případně rozšiřován podle možností jednotlivých lokalit. Podobně se stavební program může odlišovat na jednotlivých místech i doprovodných funkcích, protože některé z nich je možné zajistit v blízkých univerzitních budovách.  Důraz je kladen na zabezpečení manipulace a ukládání zkoumaného díla, na vytvoření zabezpečené části budovy a její komunikace s částí veřejně přístupnou, ve které mají být výsledky práce Artéky zpřístupňovány odborníkům i laikům.“ , Ing.arch. Nicol Gale, MgA. Svatopluk Sládeček,  Ústav experimentální tvorby, FA VUT v Brně

Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: