Modernizace a inovace výuky
oboru architektura

     

 

Cíle projektu
Lidé v projektu
Akce
Propagace
Semináře
Mezinárodní konference
Program konference

Výstupy projektu

 Výstupem projektu v dlouhodobém výhledu bude zvýšení povědomí o potřebnosti metodického vedení při tvorbě e-learningových kurzů a zlepšení kvality e-learningových výukových materiálů na českých vysokých školách technického zaměření. Konkrétními výstupy budou texty metodik:

- obecná metodika tvorby e-learningových programů pro technické předměty 

- metodika tvorby e-learningových programů pro techniku staveb

- metodika tvorby e-learningových programů pro stavitelství

- metodika tvorby e-learningových programů pro  studium IT produktů pro architekty

- metodika tvorby e-learningových kurzů pro architektonickou tvorbu

- metodika tvorby e-learningových kurzů pro kreslení a modelování

- metodika tvorba e-learningových kurzů pro architekturu a urbanismus

 Základním multiplikačním efektem projektu je prohlubování počítačové gramostnosti vysokoškolských studentů. Svým konceptem projekt kladně ovlivní schopnost studentů technických oborů se učit z obrazovky počítače a posílí u nich schopnost samostatného učení s pozitivním dopadem na jejich další celoživotní vzdělávání.  Projekt svojí orientací na e-kurzy odstraňuje překážky dané místem a časem. V případě levného napojení na Internet vyváří projekt přístup ke vzdělávání bez rozdílu sociálního zařazení. Projekt napomáhá  dalšímu rozvoji poradenských center "Energetické a konzultační středisko České energetické agentury" a  "Regionálního poradenského centra v rámci Státního fondu rozvoje bydlení". Projekt vytváří předpoklady pro snížení nákladů na výuku jednoho studenta na VŠ, snižuje nároky na neobnovitelné energetické zdroje. Výstupy projektu budou využívány na FA VUT v Brně minimálně po dobu 10-ti let. 

 

 

Kalendář
Aktuality
Výstupy projektu
Partner projektu