výtvarná tvorba III - barva
2. ročník, 2 kredity, povinný

Proporce lidské figury, barva a tvar. To je oblast, ke které student naváže vztah účastí formy vlastního těla, což podmíní zainteresovaný přístup k volbě barev vyjadřujících subjektivní výsledné stanovisko pro znázornění prostorovosti. Barva v tomto případě je plnohodnotným součinitelem autorského řešení vztahu objektu a prostoru. Vytvoření vlastního pravidla pro doplnění formy barvou v kresebné realizaci figury. Lidská figura je pro studenta proporčním kánonem,avšak svou tvarovou pestrostí zároveň iniciátorem úvahy o programovém užití barev. Takto vzniklá metoda vede studenta k rozvaze jak s barvami pracovat odůvodněně, účelně s ohledem na potřebu obhájit výsledek, neboť architektura je užité umění, které svému objednavateli má sloužit dle jím určené potřeby.

Vyučující: Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.