Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 5. 12. 2002

Místo zasedání:zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno
Datum a čas konání:5. prosince 2002, 13ºº hod
Přítomni:Lenka Burgerová, Karel Doležel, Jan Foretník, Jan Hrubý, Jiří Knesl, Václav Kocian, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Aleš Navrátil, Daniel Němeček, Alois Nový, Radek Sátora, Milan Stehlík.
Nepřítomni:
Hosté:po celou dobu - Josef Hrabec
do bodu č. 4 včetně - Jaroslav Drápal

Program zasedání:

1.kontrola zápisu ze dne 29. 11. 2002
2.stav plnění usnesení ze dne 29. 11. 2002
3.složení slibu nového člena AS FA
4.volba nového předsedy AS FA
5.Instrukce k přijímacím zkouškám na FA VUT v Brně pro školní rok 2003/2004
6.různé
7.termín, místo a návrh předběžného programu příštího zasedání AS FA

Popis průběhu zasedání:

ad 1/Bez připomínek.
ad 2/Místopředseda informoval o zřízení prostoru AS v intranetu a o zřízení zvláštní e-mailové adresy pro senát (místo původně navrhovaných dvou podprostorů).
ad 3/1. náhradník Doc. Ing. Zdena Lhotáková, CSc. složila slib člena AS
ad 4/Návrhy na předsedu:
Jakub Kynčl navrhuje Jiřího Knesla (souhlasí s návrhem)
Karel Doležel navrhuje Petra Kostihu (nesouhlasí s návrhem)
v tajné volbě byl zvolen Jiří Knesl (12 platných hlasů, 1 neplatný)
ad 5/Podle proděkana Ing. arch. Josefa Hrabce, CSc. vycházel předložený materiál z loňského modelu přijímacích zkoušek, který se osvědčil, není jej tedy třeba měnit. V tomto názoru členové AS podpořili. V následném veřejném hlasování byl materiál schválen. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
ad 6/-AS se shodl, že předmětové karty by měly být zveřejněny na Intranetu
-AS se shodl, že v sekci AS na Intranetu bude zveřejňováno více dokumentů než jen zápisy z jednání AS, např. volební programy kandidátů na děkana.
ad 7/AS se shodl na konání dalšího zasedání dne 10. 12. 2002 ve 12ºº v místnosti 33B s jediným bodem programu – volba kandidáta na jmenování děkanem.

Usnesení:

ad 4/Byl zvolen nový předseda AS – Ing. arch. Jiří Knesl.
ad 5/Byly schváleny „Instrukce k přijímacím zkouškám na FA VUT v Brně pro školní rok 2003/2004“

Seznam příloh zápisu:

-Prezenční listina AS FA ze dne 5. 12. 2002
-Slib člena AS FA - Doc. Ing. Zdena Lhotáková, CSc.
-Instrukce k přijímacím zkouškám na FA VUT v Brně pro školní rok 2003/2004
Jiří Knesl, předseda AS FA VUT