Zápis z jednání AS FA VUT ze dne 29. 11. 2002

Místo zasedání:zasedací místnost děkanátu FA, Poříčí 5, Brno
Datum a čas konání:29. listopadu 2002, 13ºº hod
Přítomni:Lenka Burgerová, Jan Foretník, Jan Hrubý, Jiří Knesl, Petr Kostiha, Jakub Kynčl, Aleš Navrátil (opustil jednání AS po projednání bodu č. 5), Daniel Němeček, Alois Nový, Milan Stehlík.
Nepřítomni:Karel Doležel, Václav Kocian, Radek Sátora - neomluveni
Hosté:po celou dobu - Josef Chybík,
po dobu trvání bodu č. 3 - Jaroslav Drápal, Jaroslav Škopán, Jarmila Stará
od svého odstoupení (od bodu č. 4) - Jan Hrubý

Program zasedání:

1.Kontrola zápisu ze dne 8. listopadu 2002
2.Instrukce k přijímacím zkouškám na FA VUT v Brně pro školní rok 2003/2004.
3.Informace o kandidátech na volbu na kandidáta na jmenování děkanem FA VUT.
4.Změny ve složení AS FA VUT
5.Program shromáždění akademické obce dne 5. prosince 2002
6.Zápisy z jednání AS a forma jejich elektronické prezentace
7.Různé

Popis průběhu zasedání:

veškerá hlasování byla veřejná a jsou uváděna ve tvaru: (pro/proti/zdržel se)
ad 1/V zápise ze dne 8. listopadu 2002 byl opraven bod 4d. Nové znění: „Po projednání v AS FA bylo navrženo pokračování arch. Mohelníka jako zástupce v Radě vysokých škol v době omezené funkčním obdobím stávajícího vedení FA VUT (tj. do 31. 1. 2003).
ad 2/Vzhledem k tomu, že nebyl připravený podklad pro projednání tohoto bodu, bylo schváleno jeho odsunutí na příští zasedání. (10/0/0)
ad 3/Předseda volební komise Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. informoval AS o navržených kandidátech:
-Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (navrhovatel – Prof. Ing. arch. Ivan Ruller)
-Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. (navrhovatel – Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.)
ad 4/Senát vzal na vědomí rezignaci Jana Hrubého na členství v senátu. V souvislosti s tím proběhne na příštím zasedání AS FA doplnění AS o nového člena (1. náhradník - Doc. Ing. Zdena Lhotáková, CSc.) a volba nového předsedy AS.
Termín mimořádného zasedání AS FA s volbou nového předsedy byl stanoven na 5. 12. 2002 v 13ºº v zasedací místnosti děkana (33B). (9/0/0)
ad 5/-Nebyla schválena prezentace „Vyhodnocení volebního programu z minulého období“ na samostatném shromáždění akademické obce FA VUT. (0/7/2)
-Bylo schváleno, že součástí programu shromáždění akademické obce FA VUT dne 5. 12. 2002 bude prezentace „Vyhodnocení volebního programu z minulého období“ společně s představením kandidátů na volbu kandidáta na jmenování děkanem FA VUT v Brně. (9/0/0)
-Nebylo schváleno, že pořadí vlastní prezentace kandidátů nebude stanoveno abecedně. (0/8/1)
-Bylo schváleno, že pořadí vlastní prezentace kandidátů bude stanoveno losem. (8/0/1)
-Nebylo schváleno, že los proběhne před vlastní prezentací. (2/6/1)
-Bylo schváleno, že los proběhne ihned. (8/0/1)
-Losem bylo stanoveno, že první vystoupí Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. a druhý Ing. arch. Jan Hrubý
-Byl schválen program shromáždění akademické obce FA VUT dne 5. 12. 2002 v tomto pořadí: prezentace vyhodnocení minulého volebního programu, diskuse k přednesenému materiálu, přestávka, představení kandidátů předsedou AS FA, vlastní prezentace kandidátů, panelová diskuse k prezentacím. (9/0/0)
ad 6/Senát pověřil místopředsedu AS, aby požádal děkana FA o zajištění vytvoření samostatného odkazu AS FA v hlavním obsahu Intranetu FA. V rámci prostoru AS na Intranetu FA by měly být zřízeny dva podprostory – interní (bude přístupný pouze členům AS FA a všichni členové AS FA budou mít právo do něj vkládat dokumenty) a externí (bude přístupný celé akademické obci a právo vkládat do něj dokumenty bude mít pouze předseda a místopředseda AS FA). (8/0/0)
ad 7/-Z podmětu Lenky Burgerové byla diskutována špatná úroveň výuky jazyků, kterou pro FA zajišťuje FAST. Senát se k problematice opět vrátí po zvolení nového vedení.
-Jiří Knesl informoval o problému s ukončením platnosti licencí na Microstation. Tomuto problému se bude podrobněji věnovat Rada informačních systémů FA.
-Alois Nový (jako náš zástupce v ekonomické komisi AS VUT) informoval, že byla předložena první verze návrhu rozpočtu FA VUT na rok 2003.
-Děkan FA poskytl AS v písemné formě materiál o vyhodnocení funkčního období 2000 – 2003.
-Senát požádal děkana FA o přidělení administrativního pracovníka pro potřeby zajištění provozu AS (pouze část úvazku).
-Byl schválen návrh programu na příští zasedání AS FA – složení slibu nového člena AS FA, volba předsedy AS FA, Instrukce k přijímacím zkouškám na FA VUT v Brně pro školní rok 2003/2004. (8/0/0)

Usnesení:

ad 4/Byl schválen termín mimořádného zasedání AS FA s volbou nového předsedy 5. 12. 2002.
ad 5/Byl schválen program shromáždění akademické obce FA VUT dne 5. 12. 2002 v tomto pořadí: prezentace vyhodnocení minulého volebního programu, diskuse k přednesenému materiálu, přestávka, představení kandidátů předsedou AS FA, vlastní prezentace kandidátů (Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.), panelová diskuse k prezentacím.
ad 6/Senát pověřil místopředsedu AS, aby požádal děkana FA o zajištění vytvoření samostatného odkazu AS FA v hlavním obsahu Intranetu FA.

Seznam příloh zápisu:

-Prezenční listina AS FA ze dne 29. 11. 2002
-Protokol o převzetí návrhů pro volbu děkana FA VUT, konaného dne 29. 11. 2002
-Prezenční listina ze dne 29. 11. 2002
-Prohlášení Ing. arch. Jaroslava Škopána
-Místopřísežné prohlášení Ing. arch. Jaroslava Vaňka
-Návrh kandidáta (Ing. arch. Jana Hrubého, CSc.) na jmenování děkanem FA VUT v Brně
-Návrh kandidáta (Doc. Ing. Josefa Chybíka, CSc.) na jmenování děkanem FA VUT v Brně
-Kandidátní listina pro volbu na jmenování děkanem FA VUT v Brně pro volební období 2003-2006
-Abdikační dopis předsedy AS FA Jana Hrubého
-Vyhodnocení funkčního období 2000 – 2003
Jan Foretník,
místopředseda AS FA VUT