e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
MUNISS 2019 - Téma pro Brno
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.10.18

Studentská soutěž MUNISS 2019 se rozjíždí a začíná přihlašování. Témata pro tento rok jsou Kompaktní Brno, Špitálka a Myslete metropolitně. Do soutěže se můžete přihlašovat na webových stránkách MUNISS.

Kompaktní Brno.
Čemu se budou brněnští studenti věnovat v MUNISS 2019? Hlavním tématem je ZAHUŠTĚNÍ BYDLENÍ VE MĚSTĚ. Studenti brněnských týmů se budou věnovat analýze možných řešení vedoucí k podpoře vytváření tzv. kompaktního města.  Každý ze tří týmů se bude věnovat jiné oblasti. První oblastí je PARKOVÁNÍ VE VNITROBLOCÍCH, kdy studenti mají vymyslet možnou motivaci majitelů k přestavbě vnitrobloků a zejména využití jejich kapacit pro budování podzemních parkovišť. Tým zpracuje i finanční analýzu, navrhnou možný vzhled a vytvoří manuál pro majitele nemovitostí ve městě. Druhým okruhem je "NASTAVOVÁNÍ" DOMŮ, tedy přestavba nízkopodlažních domů v centru města na vícepodlažní, studenti by měli navrhnout vhodnou motivace občanů, jak zrychlit proces, proveditelnost nástavby domů ve vhodných lokalitách či přímo vytipování vhodných lokalit. Třetím okruhem je NAKLÁDÁNÍ S VELKOMETRÁŽNÍMI BYTY/DOMY, studentský tým se v tomto případě bude věnovat zejména zmapování možností – jestli přebudovat byty a domy nebo navrhnout možnosti sdílení bytů, např. studenti a senioři, nebo seniorské byty apod.). Jelikož marketing a propagace jsou důležité pro všechny projekty, všechny týmy budou zpracovávat také návrh propagační kampaně „Bydlení ve městě“. Záměrem je motivovat majitele domů ve městě (zejména v centru), realizaci opatření zvyšující zahušťování města, sdělit lidem výhody bydlení ve městě a zamezit?suburbanizaci.

Jak dále se Špitálkou?
Doplňujícím tématem pro jeden odborný studentský tým bude ANALÝZA?CHYTRÝCH ŘEŠENÍ A JEJICH DOPAD NA KVALITU ŽIVOTA?V AREÁLU ŠPITÁLKY?aneb „Dělá chytrá lavička chytrou čtvrť?". Studenti vytvoří návrh?a posouzení nákladů a přínosů konkrétních chytrých řešení, technologií, postupů, které mohou ovlivnit podobu nové chytré čtvrti, kdy podkladem bude 6?rešerší pro projekt RUGGEDISED (Smart?Thermal?Grid, Smart?Eletric?Grid, ICT,?Waste?Management,?Sharing?Economy?a Mobility). Součastí bude také finanční analýza, tedy nalezení metod financování – město vs. firmy,?cost?benefit analýza, posouzení sociálního impaktu, environmentální analýza, analýza vlivu konkrétních technologií na kvalitu života. Studenti se zaměří také na posouzení, jestli konkrétní opatření a technologie mají smysl realizovat a nalezení nejlepšího řešení?. Součástí tohoto tématu je návrh propagační kampaně – promo?záměru města k výstavbě chytré čtvrti; zapojení obyvatel, developerů a firem.

Mysleme metropolitně.
Novinkou letošního ročníku je METROPOLITNÍ TÉMA „Budoucí rozvoj/revitalizace nevyužívané lokality – pískovny na jihu BMO“. Jeden studentský tým vytvoří návrh systému vodních ploch doplněných o lesy a krajinnou zeleň, který by sloužil jednak rekreaci a sportovním aktivitám, a jednak by plnil i funkci ekologicky stabilizačního prvku v krajině – vyšší podíl vodních ploch a zeleně bude mít výrazný vliv na zvýšení retence vody v krajině. Lokalita je určena v katastrech obcí Bratčice, Ledce, Hrušovany, Žabčice a Medlov.


Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: