e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Report
Událost (stalo se)
Účast Jakuba Nováka na konferenci 7OSME v Oxfordu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 18.09.18

7OSME konferencia, St. Anne´s College, University of Oxford
Oxford, Veľká Británia
4/9/2018 - 9/9/2018

Vďaka finančnej podpore rektorátu VUT som sa vo vyššie uvedených dňoch zúčastnil na konferencií 7OSME – Origami science maths education, najdôležitejšom stretnutí akademikov skúmajúcich uplatnenie princípov skladania v technike, vede, umení a vzdelávaní. Konferencia sa uskutočňuje každé 4 roky.
Počas svojej prezentácie som kolegom predstavil skladací výstavný pavilón Origoo, ktorý sme na Ústave priestorovej tvorby navrhli a vyrobili v roku 2016. Okrem postupu návrhu a realizácie publikum zaujal detail pohyblivého spojovacieho prvku, ktorý sme počas workshopu na FA vyvinuli.
Po troch dňoch prednášok nasledoval menej formálny program skladajúci sa hlavne z workshopov. Okrem svojej účasti na jednom dni tohoto programu som viedol svoj vlastný workshop – výrobu komunitného pyramídového reliéfu mojou metódou geometrickej konštrukcie jednotlivých prvkov. Bola to dobrá príležitosť na uvoľnenejší networking s kolegami zo zahraničných škôl architektúry a designu. Workshop som prezentoval formou plagátu na začiatku konferencie.
S potešením konštatujem, že úroveň prípadových štúdií realizovaných v posledných rokoch na Ústave priestorovej tvorby pod vedením doc. Palackého (a niektoré pod vedením mojim) bez pochýb obstojí v porovnaní s aktivitami zahraničných pracovísk z Rakúska, Talianska, Nemecka, Švajčiarska, USA, Číny a Japonska. Ukazuje sa ale, že cestou na tomto poli je interdisciplinárna spolupráca architektov, stavebných inžinierov a statikov, matematikov, vývojárov softwaru a výrobných závodov, ktorú na našej fakulte ešte nemáme zabehnutú v miere obvyklej na iných pracoviskách.
Ing. arch. Jakub Novák
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: