Informace
Událost (stalo se)
Odborný seminář ve 2. ročníku magisterského studijního programu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 26.11.15

Ústav stavitelství VUT v Brně rozvíjí pracovní kontakty s celou řadou zahraničních pracovišť. Z poslední doby je možno zmínit úspěšnou akci, která se uskutečnila 20. listopadu 2015 v rámci předmětu „Konstrukce pozemního stavitelství“, zařazeného do magisterského studijního programu. Disciplína je praktikována s garancí prof. Ing. Josefa Chybíka, CSc.
Jednalo se o odborný seminář nazvaný „Aplikace materiálů v praxi.“ Akce se konala díky odborným aktivitám a pracovním kontaktům doc. Ing. Ivany Žabičkové, CSc., která dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s Fakultou průmyslových technologií Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka v Púchově (FPT TnU AD).
Seminář byl organizován v rámci projektu: „Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe“, ITMS kód 26110230118, podporovaný z Operačního programu „Vzdelávanie a financovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu“.
Pro studenty a akademické pracovníky FA VUT v Brně bylo předneseno několik zajímavých témat. Nejprve se prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D., (FPT TnU AD) v přednášce: „Volba konstrukčních materiálů vhodných pro architekturu“ zabývala konstrukční tvorbou a vztahem architektonického díla k životnímu prostředí. Následně doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. uvedla téma zaměřené na edukační činnost a praxi s názvem „Poznej hlínu. Evropský systém vzdělávání v oboru hliněných staveb.“ Téma „Vliv struktury a složení hmoty na vlastnosti a využití jílových materiálů“ představila prof. Ing. Marina Pajtášová, Ph.D., (FPT TnU AD). Slovenskou akademii věd z Bratislavy zastoupil tématem „Cesta k inovativnosti novodobých materiálů“ Ing. Viliam Pavlík, Ph.D. Příspěvek s příklady z architektonické praxe přednesl Ing. arch. Mojmír Hudec z Ateliéru ELAM Brno a nazval jej „Přírodní stavební materiály – příběh jednoho domu“. Zajímavé téma „Přírodní materiály na hlinitokřemičité bázi a jejich aplikace“ představila prof. Ing. Darina Ondrušová, Ph.D., (FPT TnU AD). Na závěr zaujal Ing. arch. Petr Dobrovolný (FA VUT v Brně) přednáškou „Recyklace stavebních hmot jako hledisko návrhu budov“.
Akce se stala kvalitním oživením studijního programu. Příznivé bylo to, že všichni přednášející poskytli studentům své prezentace, které se pro ně stanou kvalitními studijními materiály. Akce je také známkou úspěšné a trvalé přeshraniční a interdisciplinární spolupráce pracovníků Ústavu stavitelství FA VUT v Brně s odborníky ze Slovenské republiky.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: