Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

MITOP – ZÁBRDOVICE

Zábrdovická 2/4, č.p.35, Brno – Zábrdovice

Vlastník

REVAP s.r.o.

Provozovatel

Brněnská továrna plsti s.r.o

Památková ochrana

Areál je doporučen k památkové ochraně

Stručná charakteristika

Jedná se o výrobní areál situovaný v severovýchodní části města na pozemku vymezeném ulicí Zábrdovickou (z níž je hlavní přístup) a korytem řeky Svitavy. Stávající objekty jsou z konce 19.století. Továrna je známa podle výrobního programu jako „plsťárna“. Brněnská továrna plsti s.r.o. je v areálu v pronájmu.

Historie

Továrnu na plsť vystavěla firma Adolf Löw & syn. V roce 1890 založily firmy B.Engel & spol., Adolf Löw & syn a Seidl & Jellinek Akciovou společnost Rakouských továren na plsť (A.G. der österreichischen Filzfabriken in Brünn). Výroba byla soustředěna v bývalé továrně firmy Adolf Löw & syn. V letech 1900 - 1945 byla továrna majetkem akciové společnosti Spojené továrny na plsť (Vereinigte Filzfabriken A.G.) se sídlem ve württemberském Giengenu a. Brenz. V roce 1945 byla zavedena národní správa a v roce 1948 byl podnik začleněn do n.p. Mitop, spojené továrny na plsť se sídlem v Mimoni jako závod 2.1) Stávajícím vlastníkem je firma REVAP s.r.o. V současnosti ve výrobním programu výroby pokračuje nájemník společnost Brněnská továrna plsti s.r.o.

Výrobním programem byla výroba plstěného zboží všeho druhu (plstě technické, šatové, podšívkové, pro motorové kryty, pro lokomotivní kotle, na sedadla atd.). Zboží bylo vyváženo do Belgie, Norska, Holandska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie a Jižní Afriky. 2) Ve druhé polovině 20. století byl export rozšířen na další země Evropy, Severní a Jižní Ameriky a do Asie. V letech 1952-55 byla vybudována nová barevna a úpravna. Strojní zařízení pocházelo ještě na počátku 80. let 20. století z období kolem roku 1913, kdy byl po požáru obnoven strojní park. 3)

Původní tovární areál, vybudovaný před rokem 1890, vyhořel 23. 6. 1911. 4) V následujících dvou letech byl podnik znovu a velkoryse vystavěn podle projektu stuttgartského architekta Philippa J. Manze. 5) Základem se stala pěti podlažní tovární budova na půdorysu písmene L, uzavírající svou podélnou stranou areál při ulici Zábrdovické. Železobetonový skelet je doplněn cihelnou vyzdívkou a velkoplošnými okny. Na plochou střechu vystupuje oproti hlavní hmotě značně převýšená dominantní věž vodojemu na nároží u řeky Svitavy, typická pro tvorbu architekta Manze. 6) Směrem k řece je areál doplněn kompaktní zástavbou pomocných povozních objektů (plstírna, valcha, barevna, prádelna, atd.). 7)

Současné využití

V 90. letech 20. století byl n.p. Mitop privatizován, vznikla firma Panatex s.r.o. Nynějším vlastníkem ja RAVAP s.r.o. Provozovatelem areálu je firma Brněnská továrna plsti s.r.o., která užívá areál v pronájmu.

Prameny

  1. CHYLÍK, J. Dějiny moravského textilního průmyslu. Nepublikovaný strojopis (knihovna TMB), nedatováno, str.148; Fr. Výroba plsti na Brněnsku . In Netkaný textil. Brno: TMB, 1982, str.18-31; Moravský zemský archiv v Brně, fond Spojené továrny na plsť, a.s., Brno, úvod k inventáři, zpracoval Bronislav Chocholáč, 1991.
  2. Moravský zemský archiv v Brně, fond Spojené továrny na plsť, a.s., Brno, úvod k inventáři.
  3. WOFF, František - Výroba plsti na Brněnsku, str.18-31
  4. Tamtéž, str.18-31
  5. Tamtéž, str.18-31 – Woff chybně uvádí jméno architekta jako Meinz; Otázka autorství byla konzultována8) s potvrzena Kerstin Renz, která se tvorbou architekta Manze dlouhodobě zabývá (viz. též následující odkaz).
  6. Možnost srovnání nabízí : RENZ, Kerstin. Gebaute industriekutur der Architekt Philipp Jakob Manz (1861-1936), Schramberg 2000, katalog k výstavě
  7. Moravský zemský archiv v Brně, fond Spojené továrny na plsť, a.s., inv.č. 93 – Skici k topografickému popisu firmy, 1928.
  8. Texty Ing.arch. RYŠKOVÁ, Národní památkový ústav, pracoviště Ostrava, Programový projekt MK ČR, Výzkum industriálních a technických areálů a objektů
  9. Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém