Fakulta architektury VUT v Brně vyhlašuje fotosoutěž pro amatérské fotografy - studenty středních škol.

Vítězné fotografie budou vystaveny široké veřejnosti. Autoři vítězných snímků budou oceněni odbornou porotou věcnými cenami.

Kategorie:

01

Architektura
města

02

Příroda
v architektuře

03

Detail
v architektuře

Základní pravidla soutěže


Oficiální znění soutěžních pravidel

1. POŘADATEL: Provozovatelem soutěže je Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně (dále jen „FA VUT“), IČ 00216305, sídlem: Poříčí 5, 639 00 Brno.

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá na internetu, na webových stránkách www.fa.vutbr.cz/fotosoutez (dále jen „soutěžní stránky“). Koná se od 1. 7. 2016 do 15. 10. 2016. Účelem fotosoutěže je navázat spolupráci FA VUT se středními školami, motivovat a podpořit talentované uchazeče o studium architektury.

3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze student střední školy v ČR. Účastník soutěže musí být výhradním autorem fotek a vlastníkem autorských práv. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že je vlastníkem veškerých autorských práv vázaných k přihlášeným snímkům, eventuálně disponuje písemným potvrzením o postoupení autorských práv k dotčenému autorskému dílu. Zároveň deklaruje, že nebude dotčena jakákoliv další práva osob účinkujících v přihlášených snímcích, stejně tak, že neobsahují obscénní či ilegální obsah a nejsou v rozporu s platnými zákony České republiky. Přihlášením se do foto soutěže účastník dává souhlas k reprodukci a propagaci přihlášených snímků pro účely FA VUT.

4. VSTUP DO SOUTĚŽE: Každý zájemce se může v době trvání soutěže na soutěžních stránkách registrovat do soutěže pomocí registračního formuláře, kde uvede své jméno a příjmení, e-mail a kontakt na svou střední školu. Pomocí výše zmíněného formuláře je také účastník soutěže oprávněn poslat maximálně 3 fotografie, vždy pouze jednu v dané soutěžní kategorii (Architektura města, Příroda v architektuře, Detail v architektuře), ve formátu jpg v co největším rozlišení s názvem fotografie. Údaje o fotografiích jako je, název fotografie, autor fotografie, jméno střední školy, uvede zájemce do registračního formuláře. Zájemce, který se neregistruje, se této soutěže neúčastní a nemůže získat žádnou výhru.

5. PRŮBĚH SOUTĚŽE: Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že soutěžící porušuje pravidla anebo obecně závazné právní předpisy, je oprávněn soutěžícího ze soutěže vyřadit. Stejně tak je pořadatel oprávněn vyřadit ze soutěže takové fotografie, které neodpovídají kreativnímu zadání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla hry upravovat a doplňovat. Soutěž je vyhlášena na období od 1. 7. 2016 do 15. 10. 2016.
Fotografie v max. počtu 3 ks ve formátu jpg v co nejvyšším rozlišení se jménem autora, názvem fotografie, jménem střední školy, budou zájemci posílat prostřednictvím formuláře na www stránkách soutěže.

6. VÝHERCI SOUTĚŽE A CENY: Výhru získá registrovaný účastník, jehož fotografie vyhodnotí porota sestavená organizátorem jako nejlepší a nejoriginálnější.
V rámci fotosoutěže budou ohodnocena první tři místa. Výherci mohou získat tyto ceny:

7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher a vyžádání poštovních adres po jejich zaslání bude použita e-mailová adresa, uvedená výhercem při registraci, případně bude kontaktován telefonicky. Výherce upozorníme na jeho vítězství do deseti dnů od konce soutěžního kola. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, nebo nepodaří-li se výhru výherci doručit, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli, který ji přidělí dalšímu účastníkovi dle pořadí sestaveného porotou. Výhry budou předány osobně, kdy termínu předání bude výherce včas informován. V případě, že se výherce nebude moci dostavit k osobnímu odběru výhry, bude výhra zasílána poštou na náklady pořadatele soutěže.

8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci soutěže na soutěžních stránkách a dále, aby pořadatel po dobu jednoho roku od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci pro marketingové účely pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu účastníkem může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Účastník má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze sám za sebe. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly této zásady prostřednictvím technických i organizačních prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Výherci berou na vědomí, že výhry pro ně mohou mít daňové dopady. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké.
Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Tato pravidla jsou platná a účinná dnem 27. 6. 2016.

Bližší informace a dotazy na adrese koordinátora soutěže fotosoutez@fa.vutbr.cz