Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

PIVOVAR ČERNÁ HORA

Místo

obec Černá Hora nacházející se 30 km severním směrem od Brněnské aglomerace na hl. silničním tahu na Hradec Králové, okres Blansko

Vlastník

Pivovar Černá Hora a.s.

Památková ochrana

objekty nejsou památkově chráněny

Stručná charakteristika a historie

Objekt pivovaru je situován přímo v centru obce, v prostoru mezi kostelem sv. Vavřince, podél návsi až k bývalé státní silnici. Jeho poloha určuje výrazně vzhled a charakter obce. V siluetě je vyváženým protipólem k zámku na návrší nad obcí (bývalý hrad).

První písemná zmínka o Černé Hoře pochází z r. 1279, kdy se uvádí v držení Matouše z Černé Hory. Městečkem procházela cesta z Brna do Čech, tzv. Trstenická stezka. Mezi výsadami, kterými vrchnost městečko nadala, nechybělo pravděpodobně od nejstarších dob ani várečné právo, ač o tom máme doklady až ze 16. století.

Vznik a rozvoj vrchnostenského pivovarnictví v Černé Hoře nutno sledovat v kontextu velkých ekonomických přeměn probíhajících v 15. a 16. stol. Předním činitelem ve vývoji byl feudální velkostatek. Výslovně je pivovar doložen až r. 1550 ke dni sv. Tří králů, kdy majiteli byl rod Boskoviců. V r. 1597 je Černohorské panství vč. pivovaru prodáno Lichtensteinům - jednomu z nejmocnějších rodů tehdejší střední Evropy. Ti v r. 1680 nechali objekt důkladně opravit. V r. 1717 pak panství sňatkem přechází v držení Auerspergů.

Roku 1802 pivovar vyhořel a až v letech 1871 - 1873 byl hrabětem Augustem Friesem postaven nový pivovar na místě vedle starého pivovaru a hospody. Starý pivovar byl upraven na sladovnu tak, že ze starého humna, hvozdu, varny, spilky a sklepa byla vytvořena humna a z hořejších míst vznikly sýpky. Dále byl vybudován nový anglický hvozd. Pivovar byl na tehdejší dobu zřízen velmi moderně, na pilotách, stavitelem Havlínou z Boskovic. Zařízení poháněné parním strojem dodala fy Noback a Fritze z Prahy. Výrobní kapacita pivovaru pak činila 15 - 20 tisíc hl piva. V r. 1896 přebírá nájem pivovaru za tím účelem založená rolnická akciová společnost. V období 1. světové války dochází k velkému útlumu výroby, kolem r. 1923 už ale začala výroba velmi rychle stoupat. Ve 20. letech 19. stol. došlo k celkové modernizaci pivovaru: osazena byla nová moderní vana na 125 hl piva, byla provedena elektrifikace (generátor a 17 elektromotorů), zbudován betonový vodojem na 1 656 hl. V r. 1937 byla změněna firma společnosti na Černoh orský pivovar, Rolnická a.s. pivovarní a sladovní v Černé Hoře. V r. 1948 došlo ke znárodnění a pivovar byl začleněn do Středomoravských pivovarů n.p. v Brně, později pak v r. 1960 byl přejat do správy Jihomoravských pivovarů n.p. Brno. V r. 1994 se stal pivovar součástí privatizovaného subjektu Jihomoravské pivovary a.s.

Současné využití

V areálu pivovaru se po pěti stoletích nepřetržité výroby v současné době vyrábí 7 druhů piva.

Prameny

podnikový archiv pivovaru Černá Hora

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém